Zastępstwo prawne i rozwiązywanie sporów

Zastępstwo prawne i rozwiązywanie sporów

Głównym przedmiotem działalności mojej kancelarii jest zastępstwo prawne w postępowaniach o sformalizowanym charakterze. Koncentruję się przede wszystkim na zastępowaniu osób pozwanych, dla których opracowuję optymalne strategie obronne. Podejmuję się jednak również reprezentowania interesów powodów, a także uczestników postępowań nieprocesowych. Z chęcią prowadzę sprawy, w których występują skomplikowane zagadnienia prawne.

W toku postępowania na bieżąco wyjaśniam pojawiające się trudności i ryzyka. Zawsze dokonuję oceny celowości i zasadności wniesienia środka zaskarżenia (np. takiego jak zażalenie czy apelacja), aby nie narazić klienta na zbędne wydatki.

Pomoc w rozwiązywaniu sporów oferuję już na etapie przedsądowym, kiedy to oceniam zasadność roszczeń klienta lub jego przeciwnika i doradzam lub biorę udział w negocjacjach. Zdając sobie sprawę z dyskomfortu, jaki wiąże się z udziałem w procesie, zawsze staram się doprowadzić do zawarcia ugody. W uzasadnionych przypadkach poddaję nadto pod rozwagę możliwość skorzystania z alternatywnych metod rozwiązywania sporów, takich jak mediacja i arbitraż.

Moja rola nie kończy się wraz z prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy. Udzielam porad i świadczę usługi zastępstwa prawnego również na etapie postępowania egzekucyjnego, dbając o jego należyty przebieg. W szczególności przyglądam się działalności organów egzekucyjnych, a gdy zachodzi taka potrzeba – wnoszę skargę na czynności komornika.

Dopełnieniem opisanego wyżej zakresu usług jest reprezentacja klientów w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach sądowoadministracyjnych. Na tym polu troszczę się o to, aby rozstrzygnięcia organów administracji publicznej mieściły się w przewidzianych prawem granicach. Gdy zaś jest inaczej – sporządzam stosowne środki zaskarżenia, w tym zażalenia, odwołania, skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.