Prawo upadłościowe

Prawo upadłościowe

Świadcząc pomoc prawną z zakresu prawa upadłościowego, reprezentuję przede wszystkim interesy wierzycieli. Podstawową usługą, jaką w tej dziedzinie oferuję swoim klientom, jest więc sporządzenie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, a w przypadku odmowy uznania wierzytelności – złożenie stosownego sprzeciwu do sędziego-komisarza.

Udzielam także wyjaśnień dotyczących skutków ogłoszenia upadłości. W szczególności pomagam ustalić, jak ogłoszenie upadłości wpłynęło na umowy zawarte z upadłym oraz toczące się z jego udziałem postępowania. Sprawdzam również, czy czynności dokonane przez upadłego ze szkodą dla wierzycieli są bezskuteczne z mocy prawa lub mogą zostać zaskarżone.

Poza powyższym doradzam osobom, które w związku z likwidacją masy upadłości chciałyby nabyć majątek upadłego albo które planują zawrzeć z syndykiem umowę innego rodzaju. Ponadto sporządzam analizy w przedmiocie odpowiedzialności odszkodowawczej syndyka za nienależyte wykonywanie obowiązków i pomagam w dochodzeniu roszczeń wynikających z tego tytułu.