Prawo umów

Prawo umów

Doradzam w kwestiach związanych z zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów cywilnoprawnych. Pomagam zarówno wtedy, gdy strony współpracują ze sobą (zawarcie umowy oraz jej uzupełnienie, zmiana lub rozwiązanie za obopólną zgodą), jak i wtedy, gdy czynności prawnej chce dokonać wyłącznie jedna ze stron (wypowiedzenie umowy lub odstąpienie od niej).

Na moją pomoc można liczyć już od etapu negocjacji. Wczesne zaangażowanie mnie w proces zawierania umowy pozwala zapewnić, że umowa będzie chroniła wszystkie istotne interesy klienta. Mogę samodzielnie przygotować tekst umowy, jak również jedynie ograniczyć się do zaopiniowania przedstawionego mi projektu.

Szczególnie interesuję się problematyką zastrzegania, dochodzenia oraz miarkowania kar umownych. Moje doradztwo obejmuje jednak również inne formy zabezpieczenia interesów klienta, takie jak np. hipoteka, zastaw czy oświadczenie o poddaniu się egzekucji w akcie notarialnym.