Prawo pracy

Prawo pracy

W sprawach pracowniczych doradzam zarówno pracodawcom, jak i pracownikom.

Moja pomoc polega najczęściej na sporządzaniu niezbędnych dokumentów (takich jak np. umowa o pracę, regulamin pracy, regulamin wynagradzania) i przygotowywaniu opinii prawnych dotyczących stosowania przepisów prawa pracy (np. w zakresie odnoszącym się do równego traktowania w zatrudnieniu, mobbingu, zakazu konkurencji, odpowiedzialności porządkowej oraz materialnej pracowników lub przestrzegania czasu pracy). Obie strony stosunku pracy mogą również liczyć na moje zastępstwo w sprawach sądowych, związanych m.in. z ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypowiedzeniem umowy o pracę lub rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, zwanym niekiedy zwolnieniem dyscyplinarnym.

Posiadam doświadczenie w sprawach wymagających znajomości nie tylko Kodeksu pracy, ale i przepisów szczególnych, takich jak pragmatyki służbowe czy ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych).