Fundusze sekurytyzacyjne

Fundusze sekurytyzacyjne

Szczególnym rodzajem spraw procesowych, w których udzielam pomocy osobom pozwanym, są sprawy o zapłatę z powództwa funduszy sekurytyzacyjnych (ich pełna nazwa obejmuje zazwyczaj oznaczenie „Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty”). Sprawy te dotyczą z reguły wierzytelności banków lub instytucji pożyczkowych, które – zamiast dochodzić swych należności samodzielnie – zdecydowały się na ich zbycie na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego.

Opisane wyżej sprawy charakteryzują się tym, że roszczenia objęte powództwem nierzadko są przedawnione lub niedostatecznie udowodnione. Wnikliwa analiza akt sprawy i dobra znajomość przepisów pozwala wówczas na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia.

Niekiedy dochodzi ponadto do sytuacji, w których informacja o konieczności uiszczenia należności dociera do dłużnika wraz z zawiadomieniem o  wszczęciu egzekucji przez komornika. Nie zawsze oznacza to jednak, że jest już za późno na obronę przed wierzycielem. Stosowne kroki zaradcze można podjąć między innymi wtedy, gdy brak wiedzy o toczącym się postępowaniu sądowym wynikał z faktu, że fundusz podał w pozwie nieaktualne dane adresowe pozwanego.